A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése a fenntartó feladata, mely élelmiszerekből, az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ). Az ételminta elrakása az otthonról behozott, de üzletben vásárolt születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre is vonatkozik (közegészségügyi előírás), melyről a szülőnek a vásárlást igazoló számlát le kell adnia, hogy probléma esetén a termék vásárlásának helye beazonosítható legyen.

Diétás étkezés esetén a szülő köteles írásban jelezni az intézményvezető felé, mellékletként köteles a gyermek kezelőorvosának az igazolását csatolni. Szükség szerint az intézményvezető, a diétás étkezéshez kapcsolódóan megbeszélést szervez a szülővel és az óvodavédőnő együttesen.

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet a szülők segítségével naponta gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki.

Tízórai: 8.15/8.30-8.45/9.00 óráig tart. Ebéd: 11:30-12:30, Uzsonna: 14:30- órakor kerül elfogyasztásra.

Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel, a gyermekek öltözőszekrényeiben ne tároljanak élelmiszert és innivalót.

A befizetések rendje

  1. Az étkezési térítési díjat csekken kell befizetni, melyet a szülők a csoportos óvodapedagógustól vehetik át, aláírásukkal igazolva. A szülő kötelessége, hogy a megjelölt határidőig a térítési díjat csekken befizesse
  2. A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra. Az igazolt hiányzások miatti különbözetet utólag korrigáljuk a következő hónapban. (túlfizetés- hátralék elszámolás).
  3. A 328/2011. Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése értelmében „az intézményvezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a díjfizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.”

Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés rendje

  • A gyermek távolmaradásának bejelentése automatikusan maga után vonja az étkezés lemondását is. Hiányzás esetén az étkezést személyesen, valamint telefonon (csoportmobilokon) lehet lemondani minden nap 08:00- óráig.
  • Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
  • Ha a gyermek reggel nem jön óvodába, és a szülő nem jelzi a mulasztás okát 8.00-ig, a gyermeknek következő napra lemondjuk az étkezését, és másnap nem áll módunkban fogadni az óvodában.
  • A gyermek hiányzása esetén a következő napi étkezés nyilvántartásából neve törlésre kerül, mindaddig, míg szülei nem jelzik az óvoda felé az étkezési igényt (ebben az esetben is csak következő naptól tudunk számára étkezést biztosítani).

Tájékoztató

a gyermekétkeztetésben 2015. szeptember 1 napjától bekövetkezett változásokról

  1. szeptember 01 napjától több jogszabály hatályba lépését követően megváltoznak gyermekétkeztetés szabályai.

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetésre vonatkozó nyersanyag normák összegét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely 2015. szeptember 1 napjától módosul.

Kedvezményezettek köre:

Továbbra is az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy nevelésbe vették.

Szeptember 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatályba lépő módosítása következtében az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésben részesülők köre kibővül.

Azon bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek is jogosulttá válnak az ingyenes étkezésre, akik olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (mely 2016. évben: 95 960 Ft/fő.). A kedvezmény igénybevétele esetén a szülőnek egy nyilatkozatot kell kitöltenie, melyet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A nyilatkozat elérhető a www.erd.hu honlapon is.

A kedvezmény igénybevételéhez a szülőknek a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. Amennyiben a kedvezmény fennállását hatósági döntés alapozza meg, úgy annak másolatát kell benyújtani. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, nevelésbe vételről szóló határozat) A normatív kedvezmény igénybevételére ,- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kivételével – az intézményvezető részére történő igazolás leadását  követő naptól van lehetőség.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat letölthető innen: